english rusky cesky
Košík Košík: Váš košík je prázdný

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží

1. Platnost všeobecných obchodních podmínek
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti imeon s.r.o., IČ: 242 72 612, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na štěpnici 1650/29, PSČ 182 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 199356 (dále jen „prodávající“) se použijí podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), na všechny dodávky zboží a služeb a další závazkové vztahy uzavírané prodávajícím s jeho zákazníky, tj. zejména se spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „kupující“).

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Tyto VOP platí i pro smlouvy uzavírané s prodávajícím v budoucnu a nebude-li výslovně a písemně sjednáno jinak, použijí se tyto VOP přiměřeně i na jiné závazkové vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (zhotovení díla, dodání zboží, které má být teprve vyrobeno, apod.).

1.2 Tyto VOP jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi kupujícím a prodávajícím a platí v plném rozsahu, pokud nebylo v jednotlivé smlouvě s kupujícím písemně dohodnuto jinak. Uzavřením smlouvy s prodávajícím, resp. již podáním objednávky kupující souhlasí s tím, že se na smluvní vztah vyplývající z této smlouvy budou používat s výše uvedenými výjimkami předpisy obchodního zákoníku.

Kupující podáním objednávky dále potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky, které je uveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.sentineltailors.com.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.3 Odchylná ustanovení všeobecných obchodních podmínek kupujícího nebo jiné odchylné podmínky se použijí pouze tehdy, jestliže to je výslovně a písemně sjednáno oběma stranami ve smlouvě a výhradně v tom rozsahu, v jakém je odchylné použití sjednáno. Jestliže prodávající poskytne bez výhrad plnění kupujícímu dle objednávky, neznamená to uznání odchylných ustanovení všeobecných obchodních podmínek kupujícího.
2. Objednávky, uzavření smlouvy
2.1 Objednávka je pro kupujícího závazná okamžikem jejího doručení prodávajícímu. Kupující je svou objednávkou vázán po dobu 4 týdnů od jejího doručení prodávajícímu. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno písemné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Pokud prodávající objednávku v čtyřtýdenní lhůtě nepotvrdí, má se za to, že smlouva nebyla uzavřena. Za dodržení písemné formy se považuje (i) odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu emailem bez elektronického podpisu i (ii) potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího emailem bez elektronického podpisu. Nabídky prodávajícího nejsou pro prodávajícího závazné a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.
2.2 Vztahují-li se na plány, návrhy, kalkulace a jiné podklady prodávajícího jeho průmyslová, vlastnická nebo popř. autorská práva, zůstávají mu tato práva vyhrazena. Kupující není oprávněn s předmětem těchto práv nakládat.
2.3 Plány, návrhy, kalkulace a jiné podklady nesmí být bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zpřístupněny třetím osobám a musí být drženy v tajnosti.
2.4 Údaje k jakosti zboží nepředstavuji žádnou záruku za jakost.
3. Bezpečnost a ochrana informací
3.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla společnosti imeon s.r.o., IČ: 242 72 612 - Praha 8 - Libeň, Na štěpnici 1650/29, PSČ 182 00, Česká republika. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.sentineltailors.com. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

4. Kupní cena a její splatnost, platební podmínky
4.1 Není-li cena dohodnuta v písemné smlouvě (akceptované objednávce kupujícího), platí ceny obsažené v nabídce prodávajícího, na základě které kupující objednávku učinil.
4.2 Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, je kupní cena sjednána včetně dopravy a balného, a to při použití dodací doložky EXW (ze závodu prodávajícího) dle INCOTERMS 2000. V kupní ceně není zahrnuto případné clo nebo daň z přidané hodnoty ani jakékoliv jiné poplatky, které hradí kupující.
4.3 Cenou se rozumí cena bez DPH. DPH v zákonné výši bude ke kupní ceně připočtena zvláště ke dni zdanitelného plnění.
4.4 Není-li výslovně a písemně sjednáno jinak platí, že kupní cena za jednotlivá plnění prodávajícího je splatná do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nejpozději však před zahájením výroby zboží.
4.5 Platební povinnost kupujícího je splněna v tom okamžiku, kdy je fakturovaná částka připsána v plné výši na účet prodávajícího, neplatí-li kupující v hotovosti. Náklady platebního styku jdou k tíži kupujícího.
4.6 Kupující může proti pohledávkám prodávajícího započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany prodávajícího písemně uznané nebo proti němu pravomocně rozhodnuté. Totéž platí pro uplatnění zadržovacího práva tykající pohledávky kupujícího.
4.7 Jestliže se po uzavření smlouvy stane zřejmým, že kupující nesplní řádně a včas svůj závazek popř. je-li řádné a včasné splnění závazku kupujícího ohroženo vzhledem k nedostatku způsobilosti kupujícího poskytnout plnění nebo vzhledem k jeho chování při přípravě plnění závazku, je prodávající oprávněn své plnění odepřít až do doby, kdy mu bude poskytnuto nebo dostatečně zajištěno plnění kupujícího. Prodávající může stanovit kupujícímu přiměřenou lhůtu (min. 3 pracovní dny) k dodatečnému zajištění plnění. V případě marného uplynutí této lhůty může prodávající od smlouvy odstoupit. Nastanou-li okolnosti uvedené v prvé větě, je prodávající oprávněn požadovat okamžité splacení kupní ceny a dále je oprávněn požadovat, aby mu kupující bez ohledu na sjednané doby splatnosti okamžitě uhradil veškeré jeho závazky vůči prodávajícímu. Podmínky dle věty prvé se považují za splněné zejména v případě, je-li kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv svého peněžitého závazku, jsou-li splněny předpoklady pro prohlášení konkursu na majetek kupujícího a/nebo omezil-li popř., změnil-li kupující svou dosavadní podnikatelskou činnost.
5. Dodací podmínky
5.1 Není-li výslovně a písemně sjednáno jinak, jsou dodací lhůty předběžné a nezávazné a prodávající dodá zboží kupujícímu v termínu nebo ve lhůtě, kterou kupujícímu oznámí. Dodací lhůta počíná běžet datem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího a uhrazením kupní ceny kupujícím. Dodací lhůty se lze dovolávat jenom v případě řádného a včasného splnění všech povinností kupujícího a poskytnutí veškeré součinnosti kupujícího nutné k provedení smlouvy. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoliv v průběhu dodací lhůty a kupující není oprávněn jeho převzetí odmítnout. Dodací lhůta je zachována, je-li v této lhůtě odesláno prodávajícím kupujícímu oznámení o místě a o možnosti nakládat se zbožím, není-li sjednáno dodání zboží kupujícímu do místa určení.
5.2 Prodávající není v prodlení, jestliže k dodání zboží po uplynutí dodací lhůty došlo na základě událostí způsobených vyšší mocí, které mají vliv na plnění prodávajícího nebo jeho dodavatelů a dalších okolností, které vylučují odpovědnost prodávajícího. Stane-li se plnění na základě takových okolností nemožné anebo toto nelze po prodávajícím oprávněně požadovat, je prodávající od povinnosti plnit osvobozen.
5.3 Je-li sjednáno dodání zboží jeho odesláním, je pro zachování lhůty rozhodný den odeslání zboží ze závodu, provozovny, nebo skladu prodávajícího. V případě, že zboží nemůže být bez zavinění prodávajícího odesláno, je pro zachování lhůty rozhodný den, kdy bylo zboží připraveno k odeslání.
5.4 V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, je kupující povinen stanovit prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu pro dodání zboží, a to písemným oznámením doručeným kupujícímu. V případě marného uplynutí této lhůty je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, nedošlo-li již k dílčímu plnění.
5.5 Není-li místo plnění výslovně a písemně sjednáno, je místem plnění sídlo prodávajícího; prodávající splní svou povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě svého sídla. Kupující je povinen zabezpečit převzetí zboží a dokumentace ke zboží a poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost.
5.6 Je-li výslovně a písemně sjednáno dodání zboží odesláním, je zboží dodáno jeho předáním prvnímu dopravci. Prodávající určuje způsob a trasu přepravy zboží stejně jako speditéra či přepravce. Dojde-li ke změně způsobu nebo trasy přepravy na pokyn kupujícího, odpovídá za tím vzniklé prodlení a škody kupující. Není-li výslovně a písemně sjednáno jinak, nese náklady a veškerá rizika spojená s přepravou, nakládkou a vykládkou zboží kupující.
5.7 Kupující je povinen zboží převzít. Nezajistí-li kupující bezodkladné převzetí zboží nebo není-li možné dopravit zboží do určitého místa, je prodávající oprávněn dle své volby zajistit na náklady a nebezpečí kupujícího uskladnění zboží. Náklady na zpětnou dopravu, na opětovné balení a další související náklady nese kupující. Nejpozději k okamžiku uskladnění zboží dle tohoto odstavce se považuje povinnost prodávajícího dodat zboží za splněnou. Nedojde-li k převzetí zboží ani na základě dodatečné výzvy prodávajícího, je prodávající oprávněn zboží na náklady kupujícího prodat.
5.8 Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění; kupující je povinen jej přijmout.
5.9 Pojištění zboží zajistí prodávající vždy na náklady kupujícího.
5.10 Je-li výslovně a písemně sjednáno převzetí zboží na základě předávacího protokolu, proběhne toto převzetí bez zbytečného odkladu po doručení oznámení kupujícímu, že může se zbožím nakládat popř., že zboží je připraveno k odeslání, a to výhradně v závodě, provozovně, anebo ve skladu prodávajícího. Kupující nese veškeré své náklady související s převzetím dle tohoto ustanovení. Kupující je povinen zboží převzít, i když bylo dodáno s vadami, které představují porušení smlouvy nepodstatným způsobem. Nedojde-li k převzetí zboží v souladu s tímto článkem bez zaviněného porušení povinnosti ze strany prodávajícího řádně a včas, považuje se zboží za řádně a včas dodané.
6. Přechod nebezpečí škody na zboží
6.1 Nebezpečí škody na zboží (§ 368 odst. 2 obchodního zákoníku) přechází na kupujícího:
  • k okamžiku odeslání oznámení prodávajícího o možnosti nakládat se zbožím kupujícímu, dochází-li ke splnění povinnosti dodat zboží umožněním nakládat kupujícímu se zbožím,
  • k okamžiku předání zboží prvnímu přepravci, speditérovi či osobě zajišťující přepravu zboží, je-li sjednáno dodání zboží jeho odesláním.

Nebezpečí škody na zboží v každém případě přechází na kupujícího nejpozději k okamžiku, kdy zboží poprvé opustí závod/provozovnu/sklad prodávajícího.

6.2 Jestliže se kupující dostane do prodlení tím, že nepřevezme nabídnuté plnění prodávajícího nebo neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, aby prodávající mohl splnit svůj závazek, je prodávající oprávněn požadovat od něj náhradu takto vzniklé škody. Na kupujícího přechází po dobu jeho prodlení nebezpečí škody na zboží.
7. Reklamace a odpovědnost za vady
7.1 Reklamační řád prodávajícího je nedílnou součástí a přílohou těchto VOP a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Případné spory se budou strany snažit řešit dohodou smluvních stran. Soudem příslušným pro spory mezi prodávajícím a kupujícím je soud, v jehož obvodu leží sídlo prodávajícího.
8.2 Tyto VOP a veškeré smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem, a to zejména zákonem č. 513/1991, Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Ustanovení Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 se nepoužijí.
8.3 Pokud se stanou některá z ustanovení VOP nebo uzavřené smlouvy neplatná nebo neúčinná, zůstává tím nedotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Prodávající a kupující se zavazují, že neplatné či neúčinné ustanovení nahradí ustanovením platným a účinným a vykonatelným, které v co nejvyšší míře respektuje hospodářský smysl a účel neplatného či neúčinného ustanovení. To platí i pro smluvní mezery.
8.4 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 30. října 2012. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP v budoucnu změnit a oznámit takovou změnu kupujícímu. Kupující se zavazuje se změněnými VOP seznámit a uzavírat podle nich všechny následující smlouvy.

PDF Download